Top
รหัสหนังสือ : 05010301
ชื่อหนังสือ : นาฬิกาพาสนุก
ประเภท :
ขนาดรูปเล่ม : 195 x 268 มม.
พิมพ์ : 4 สี
ราคา : 320 บาท
รายละเอียด

เรียนรู้เรื่องเวลาและการใช้นาฬิกาด้วยคำอธิบายภาษาอังกฤษพร้อมคำแปลภาษาไทย ภายในเล่มเด็กๆ สามารถเข้าใจเรื่องเวลา มีภาพแสดงเวลาและมีเข็มนาฬิกาให้เด็กสามารถฝึกการหมุนเข็มให้ตรงกับภาพได้