Top
รหัสหนังสือ : 02021103
ชื่อหนังสือ : หนังสือเปิดมุมมองโลกน่ารู้ กิจวัตรประจำวัน (Let’s look at - what makes a day)
ประเภท :
ขนาดรูปเล่ม : 178 x 197 มม.
พิมพ์ : 4 สี
ราคา : 240 บาท
รายละเอียด

เป็นการเปิดโอกาสให้เด็กสำรวจความแตกต่างในแง่มุมต่างๆ ของกิจวัตรประจำวัน โดยใช้ประสาทสัมผัสต่างๆ หนังสือเล่มนี้ถูกออกแบบมาเพื่อให้เด็กสามารถอ่านหนังสือได้ด้วยตนเองหรืออ่านร่วมกับผู้ปกครอง รวมทั้งมีคำแนะนำเพื่อให้ผู้ใหญ่ช่วยเด็กในการเรียนรู้