Top
รหัสหนังสือ : 09010403
ชื่อหนังสือ : รวมแหล่งไดโนเสาร์ (Dinosaur Atlas)
ประเภท :
ขนาดรูปเล่ม : 187 x 249 มม.
พิมพ์ : 4 สี
ราคา : 650 บาท
รายละเอียด

ลองมาดูกันซิว่า สัตว์แต่ละชนิดมีรูปร่างลักษณะอย่างไร ศึกษาเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่แล้วใช้แผนที่ขนาดใหญ่เทียบดูว่าสัตว์เหล่านั้นอาศัยอยู่ที่ไหนเมื่อยังมีชีวิตอยู่ หนังสือเล่มนี้จะแสดงให้เห็นว่าทวีปต่างๆ เมื่อล้านๆปีมาแล้วมีลักษณะอย่างไร พร้อมกับแสดงสภาพปัจจุบันของสถานที่นั้นๆ