Top
        บริษัท ครีเอชั่น ฟอร์ คิดส์ จำกัด ดำเนินธุรกิจด้านการสร้างสรรค์พัฒนาหนังสือ และสื่อเสริมทักษะการ เรียนรู้สำหรับเด็กตั้งแต่ปฐมวัยถึงระดับมัธยมศึกษา หลากหลายรูปแบบ ด้วยความตระหนักถึงความสำคัญในการ พัฒนาสมองของเด็กจึงมีความมุ่งมั่นที่จะนำประสบการณ์กว่า 18 ปี จากการเป็นผู้ผลิตหนังสือสำหรับเด็กให้กับ สำนักพิมพ์ที่มีชื่อเสียง เช่น Disney มาพัฒนาหนังสือเพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้าน ความรู้ ความคิดการสร้างสรรค์ ภาษา และจินตนาการ สำหรับเด็กให้งอกงามถึงพร้อม
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในเด็กปฐมวัยซึ่งนักการศึกษาชั้นนำของโลก ต่างให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเพราะเป็นวัยที่ต้องการวางรากฐานสำคัญ มั่นคงเพื่อที่จะเติบโตขึ้นเป็นทรัพยากรอันล้ำ ค่าของชาติสืบไป หนังสือทุกเล่มของบริษัทฯ ผลิตขึ้นโดยยึดถือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและหลักสูตรการศึกษาขั้น พื้นฐานของกระทรวงศึกษาเป็นบรรทัดฐาน บริษัทฯมีการตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ทุกขั้นตอน  ใช้สีและวัสดุที่ ปราศจากสารพิษ ( Non-toxic) โลหะหนักแหลมคม ที่อาจจะทำอันตรายแก่เด็กได้ โดยผ่านการตรวจสอบคุณภาพการ ผลิตตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์จากสหภาพยุโรป ( EN71) หนังสือของบริษัทมีหลากหลายรูปแบบ หนังสือสามมิติ หนังสือกิจกรรม หนังสือนิทาน หนังสือก่อนวัยเรียน หนังสือศิลปะ วัฒนธรรม หนังสือสานุกรม